روحانی: نکند کاری کنیم که فقط اسم اسلام بر جوامع ما باشد