در طول فصل شرمنده شدیم اما خوب تمام کردیم/ قول می‌دهم سال بعد تیم خوبی ببندیم!