دستاوردهای علمی استان مرکزی حاصل ارتباط هدفمند صنعت و دانشگاه است