ناکامی های پرسپولیس به دست فراموشی سپرده شد | از روزی که درخشان رفت، شرایط پرسپولیس خوب شد