با اين پيروزي ناکامي هاي پرسپوليس به دست فراموشي سپرده شد