امام جمعه مهرشهر:تحریم ها برداشته شود مشکلات ما حل نمی شود