انتقاد قائم‌مقام نمایشگاه کتاب از تلویزیون و نیروی انتظامی:‌ آنها از ما پول خواسته‌اند