نژادفلاح: این نتیجه باعث شد شرمنده هواداران نشویم | فاصله داشتم و متوجه درگیری ها نشدم