فشارتماشاگران به اطراف جایگاه خبرنگاران/برگزاری آزمایشی اهدای جام