هیچ عاملی نمی تواند مانع حضورم در مزایده چهارم پرسپولیس شود