مظفری: حق‌وردی و کمک‌هایش اشتباه تاثیرگذاری نداشتند