خوشحالی هدایتی با پیروانی بعد از گل سرخپوشان/اعتراض فکری به کمک داور