این بازی غیرقابل پیش بینی بود | شرایط پرسپولیس خوب شده اما باید یک فکر اساسی کرد