تاج: پایان دربی بسیار زشت بود و قطعاً با خاطیان برخورد می‌کنیم