فراخوان مقاله و همایش مصادیق همدلی و همزبانی دولت و ملت