عراقچی و تخت‌روانچی در هتل کوبورگ وین با ریابکوف دیدار کردند