برگزاری مسابقات در دو رشته مجزای حفظ و قرائت از امتیازات منحصربفرد مسابقات بین المللی قرآن کریم ایرا