رئیس آتش نشانی آبادان:آتش سوزی دوباره در پاساژ کادوس 4 صحت ندارد