کارمزد بانک‌ها در سپرده‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک‌ها تعیین شد