بازگشت به سیره نبوی؛ تنها راه رهایی مسلمانان از مشکلات