هرگونه اسائه ادب به علمای مبارز و آگاه مطلقاَ محکوم است