دربی 80 / خوشحالی هدایتی با پیروانی بعد از گل سرخپوشان