ورود دشمن به مراکز حساس نظامی و امنیتی،یعنی نابودی کشور/ نمایندگان مجلس به دولت اجازه ندهند چنین کار