بی برنامگی رنج پایتخت معنوی جهان را مضاعف کرده است