مسلمانان میانمار؛ آوارگی از خانه و کاشانه تا سرگردانی در امواج دریا