ولایتی: ایران باید به الگوی موفق گردشگری اسلامی تبدیل شود