دولتمردان در مذاکرات هسته‌ای بر مواضع شفاف رهبری پافشاری کنند