طومار حمایت بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب از مردم مظلوم یمن