امروز داخل جنگ تمام عیار فرهنگی هستیم/مراقب تکرار ماجرای اندلس در ایران باشیم