3 تکواندوکار ایران روی شیاپ‌چانگ تراکتور/ چشم‌ها به درخشش مردانی