امام جمعه سرپل ذهاب: حکومت آل سعود نمونه بارز دیکتاتوری است