گرم کردن بنگر در پشت زمین/ پرتاب اولین نارنجک در دقیقه 50 توسط تماشاگران پرسپولیس