از تشویق تیم نفت تهران توسط تماشاگران تراکتورسازی تا پشت در ماندن 10 هزار هوادار