توجه به توسعه علوم انسانی بخش مهمی از اقتصاد دانش‌بنیان است