تنها خانم حاضر در ورزشگاه آزادی: تاج اجازه نداد کنار زمین بروم