رئیس صندوق رفاه وزارت علوم : وام شهریه دانشجویی پرداخت خواهد شد