توافق بد،لکه ای ننگین در تاریخ برای دولتمردان خواهد بود