روایت محمدکاظم مزینانی از سومین جلد سه‌گانه انقلابی‌اش