تنها خانم حاضر در دربی/ تاج اجازه نداد کنار زمین بروم