تيم مذاکره کننده ايران هوشيارانه و شجاعانه برخورد کند