اطلاعی از محدوده تغییر وزرا و استانداران ندارم/ انصراف 2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه در سال 93