بعد از روز اجرایی شدن توافق هم تحریم بانک ها باقی می ماند!