منبع ایرانی: مذاکرات هسته ای وارد مرحله ای فشرده شده است