با حضور رییس جمهوری؛ سی ودومین مسابقات بین المللی قرآن کریم آغاز شد