کهنه‌سرباز آمریکایی از فرط گرسنگی به تلفن کمکهای فوری متوسل شد