بعثت پیامبر(ص) نور و امید را در دل مظلومان و آزادگان جهان روشن کرد