تقدیر از کمک داور بازنشس/ جایگاه خبرنگاران در محاصره افراد متفرقه