مشهد می‌تواند منشأ تدوین اساسنامه پایتخت فرهنگی جهان اسلام باشد