پدر کویرشناسی ایران: بجای مالچ نفتی از ریگ پاشی استفاده شود