بهشت آباد به نام اصفهان و به کام دیگران شده است/ بی تدبیری های گذشته تالاب گاوخونی را خشکاند